Какво правим?

Проучваме основните характеристики на пазара на труда в България:

9

структурното му проследяване;

9

общата му динамика;

9

професионалната и образователната структура на търсещия работа;

9

сегментиране по пол и възраст;

9

разпределение на безработните по териториален признак;

9

продължителност на безработица;

9

психологическо подпомагане на търсещите работа;

9

насочване към обучение на хора в трудоспособна възраст;

9

подпомагане за намиране на работа в друго населено място.

Безплатни консултации

Основата форма, която реализираме, са индивидуалните БЕЗПЛАТНИ консултации и записвания в нашата база данни с желаещи за работа в България.

Специално внимание на хора в неравностойно положение

Отделяме специално внимание и на хора в неравностойно положение на пазара на труда (продължително безработни, жени, млади хора, които учат, хора със специални потребности, лица без образование и лица от малцинствени групи).
Вярваме, че предлаганите от нас изследвания на българския трудов пазар ще бъдат полезни за всеки работодател.

Тренинг програми и форми на периодична заетост като основен елемент

В унисон с европейската стратегия за заетостта са тренинг програмите и формите на периодична заетост (промоции, маркетингови проучвания и проверки) като основен елемент, който може да подобри положението на безработните или на търсещите по-добра възможност за реализация.
„Креативо“ ЕООД разработва, организира и провежда разнообразни програми. Включването в тях става след интервю със специалист от фирмата. Повечето от тях са финансирани от работодателя и са безплатни за участниците.

Програми за заетост от външни източници

Новата стратегия на компанията включва участие в програмите за заетост, предлагани и подпомагани от външни източници. За тази цел ние сме се насочили към тясно сътрудничество както с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда, така и към различни програми, предлагани от Европейския съюз.

Гъвкава схема за решаването на проблемите в сферата на трудовата заетост

9
БЕЗПЛАТНО включване в нашата база данни;
9
Организиране на БЕЗПЛАТНИ ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНИ тренинг програми и преквалификационни курсове;
9
Предлагане на трудови договори за реални работни места;
9
Предлагане и организация на различни възможности за транспорт;
9
Постоянна връзка с работодателя и назначения на работа един месец след започване на трудовите му задължения.